Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Stadgar

Syfte

§ 1

Översättarcentrum (ÖC) är en partipolitiskt obunden ideell förening. ÖC har som syfte att bedriva avgiftsfri arbetsförmedlande verksamhet för yrkesverksamma översättare av skön- och facklitteratur. ÖC ska även fungera som kontaktorgan mellan medlemmarna och deras uppdragsgivare, utom när det gäller fackliga frågor eller andra områden som täcks av Författarförbundets översättarsektion.

Medlemskap

§ 2

Alla yrkesverksamma översättare kan söka medlemskap i ÖC. Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen med ledning av gällande invalskriterier, och i förekommande fall i samarbete med av ÖC utsedd granskare.

Varje enskild medlem har rätt att med omedelbar verkan när som helst begära utträde ur föreningen. Meddelande om utträde ska ske skriftligen.

Medlem som uppenbart motarbetar eller på annat sätt grovt skadar föreningen kan på styrelsens förslag uteslutas. Beslut om uteslutning kan endast fattas av årsmötet.

Styrelse

§ 3

Föreningens styrelse utses av årsmötet. Styrelsen består av sju ledamöter varav en ordförande och två suppleanter. En av styrelsemedlemmarna bör om möjligt även vara medlem av Sveriges Författarförbunds översättarsektions styrelse. Alla ledamöter väljs på ett år. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter är närvarande.Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen har bland annat till uppgift att anställa personal till kansliet. Styrelsen har arbetsgivaransvar för de anställda på kansliet samt ansvarar för att i samråd med kanslichefen söka anslag till och utforma riktlinjer för verksamheten.

Årsmöte

§ 4

Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas senast i maj månad. Kallelse ska utsändas senast femton dagar före mötet. Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till mötesdagordning samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt revisorernas rapport och verksamhetsberättelse.

Vid årsmötet väljs, förutom styrelse och ordförande, två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna ska senast den 15 mars beredas tillfälle att ingående granska föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse och protokoll för det gångna året. Verksamhetsåret sammanfaller med budgetåret (kalenderår). Det åligger revisorerna att senast den 31 mars avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

Vid årsmötet väljs även en valberedning bestående av två ledamöter. Valberedningens förslag till personval vid årsmötet ska meddelas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§5

Extra medlemsmöte kan äga rum om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär detta. Kallelse till extra möte ska utsändas senast tio dagar före mötet.

§6

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av mötessekreterare.
 3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Behandling av verksamhetsberättelse.
 6. Behandling av revisionsberättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Val av styrelseordförande.
 10. Val av styrelsens ledamöter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av valberedningens ledamöter.

§7

Vid föreningens möten äger varje medlem en röst. Röstning ska ske öppet såvida inte någon vid mötet röstberättigad begär att den ska vara sluten. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

Stadgar

§ 8

Föreningens stadgar kan ändras endast av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte. Förslag till stadgeändring ska senast fyra veckor före årsmötet meddelas styrelsen samt av denna distribueras till medlemmarna i samband med kallelser till de båda mötena. I samband med utskicket ska även styrelsens yttrande över förslaget bifogas.

Firmatecknare

§ 9

Styrelsen utser firmatecknare.

Upplösning

§ 10

För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, och med minst sex månaders mellanrum. Minst tre fjärdedelar av de röstande föreningsmedlemmarna måste vid båda mötena rösta för en upplösning.

§ 11

Vid en eventuell upplösning av Översättarcentrum tillfaller föreningens tillgångar Sveriges Författarförbund.